ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Print

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Π.Δ. 365/2002
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Π.Δ. 30/2006
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΝΟ ΚΑΝ. 1148/2001
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟ
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΝ. 1580/2007
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ν. 3919/2011 ΕΜΠΟΡΙΑ Φ.Π.
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ Φ.Π.
 9. ΑΙΤΗΣΗ KATOXHΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
 10. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 11. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑ-ΣΕΩΝ  ΚΑΝ. 1234/2007
 12. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΝ. 1234/2007